Στο μικροσκόπιο της Ε.Α. η DIAGEO
  Παρασκευή, 24 Ιαν 2020      19:07      0

Στο μικροσκόπιο της Ε.Α. η DIAGEO

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού τίθεται η εταιρεία εμπορίας, εισαγωγής και αντιπροσωπείας αλκοολούχων ποτών DIAGEO. Η Επιτροπή έκανε δεκτές τις δεσμεύσεις της εταιρείας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες της περί ορθών πρακτικών ανταγωνισμού από την Εταιρεία, ύστερα από έρευα και σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της.

Κατά την προκαταρκτική εκτίμηση της Ε.Α., οι εξεταζόμενες πρακτικές, οι οποίες βασίζονται σε ρητές ή/και άτυπες συμφωνίες μεταξύ της DIAGEO και καταστημάτων επιτόπιας κατανάλωσης, συνίστανται στην παροχή εκ μέρους των τελευταίων προς την DIAGEO, de jure ή/και de facto αποκλειστικότητας σε σχέση με τις αποκαλούμενες υπηρεσίες ανώνυμης ζήτησης (pouring), καθώς και με διάφορα είδη υπηρεσιών εμφάνισης και εικόνας (marketing and visibility).

Οι εν λόγω κατηγορίες υπηρεσιών είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους, υπό την έννοια ότι οι υπηρεσίες pouring χρησιμοποιούνται κατά κανόνα σε συνδυασμό με διάφορες υπηρεσίες marketing and visibility, προκειμένου να καλύψουν τόσο την επώνυμη όσο και την ανώνυμη ζήτηση και, ως εφαρμόζονται στην Ελλάδα, είναι ικανές, κατά την προκαταρκτική εκτίμηση της Ε.Α., να αποκλείσουν τους δυνητικούς ή υφιστάμενους ανταγωνιστές της DIAGEO από την πρόσβαση σε σημαντικό τμήμα των σχετικών αγορών, καθώς η DIAGEO παρέχει κίνητρα έναντι αποκλειστικότητας:

α) μέσω των συμφωνιών pouring, εν σχέσει με την ανώνυμη ζήτηση, ήτοι ως προς ένα σημαντικό εργαλείο ώθησης των πωλήσεων που συνιστά και το πιο δυναμικό τμήμα της ζήτησης, καθώς για τη διείσδυση σε αυτό δεν απαιτείται η κατοχή ισχυρού σήματος από τους προμηθευτές, και δη εντός καταστημάτων επιτόπιας κατανάλωσης στρατηγικής σημασίας, τα οποία αποτελούν, από απόψεως επιπέδου ποιότητας και όγκου πωλήσεων, τις πλέον σημαντικές διόδους διάθεσης των κρίσιμων προϊόντων προς τους τελικούς καταναλωτές, και

β) μέσω των συμφωνιών για την παροχή υπηρεσιών marketing and visibility, εν σχέσει με τους πιο σημαντικούς χώρους ή/και τρόπους προβολής των κρίσιμων προϊόντων εντός των καταστημάτων επιτόπιας κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων και των καταστημάτων στρατηγικής σημασίας κατά την έννοια που προπαρατέθηκε υπό σημ. α).

Κατά την προκαταρκτική εκτίμηση της Ε.Α., τα οικονομικά κίνητρα, π.χ. εφάπαξ ποσά ή/και εκπτώσεις, που καταβάλλει η DIAGEO σε καταστήματα επιτόπιας κατανάλωσης ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες pouring και marketing and visibility χρησιμοποιούνται στην πράξη ως μέσο διασφάλισης αποκλειστικότητας υπέρ της DIAGEO κατά τα αμέσως ανωτέρω περιγραφέντα.

Ενόψει των ανωτέρω, η DIAGEO, παρά το γεγονός ότι δεν αποδέχεται ότι έχει παραβιάσει τους κανόνες περί ανταγωνισμού, πρότεινε μία δέσμη δεσμεύσεων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανησυχίες της Ε.Α. Κεντρικός στόχος των δεσμεύσεων είναι η άρση της αποκλειστικότητας ως προς τις υπηρεσίες pouring και marketing and visibility, ώστε όλα τα καταστήματα επιτόπιας κατανάλωσης στρατηγικής σημασίας, ως προς τις υπηρεσίες pouring, και όλα τα καταστήματα επιτόπιας κατανάλωσης εν γένει, ως προς τις υπηρεσίες marketing and visibility, να είναι σε θέση να προσφέρουν τις εν λόγω υπηρεσίες παραλλήλως, ήτοι τόσο στη DIAGEO όσο και σε ανταγωνιστές της, ανά κατηγορία υπηρεσιών, ανά κατηγορία προϊόντος (ουίσκυ, τζιν, RTD’s/Premix), ανά σήμα (π.χ. Johnnie Walker, Gordon’s, Gordon’s Sρace) ή/και ανά υποκατηγορία σήματος (π.χ. Johnnie Walker Red Label, Gordon’s London Dry Gin κ.λπ.).

Ειδικότερα, με βάση τις προτεινόμενες δεσμεύσεις της DIAGEO, η τελευταία δεν θα συνάπτει συμφωνίες pouring με, υφιστάμενα ή νέα, καταστήματα επιτόπιας κατανάλωσης στρατηγικής σημασίας, όπως αυτά ορίζονται στις δεσμεύσεις, σε σχέση με ένα μεγάλο ποσοστό της ανώνυμης ζήτησης που καλύπτει τα γενικής φύσης κοκτέιλ, τα απλά/σκέτα ποτά και τα δωρεάν ποτά, ούτε θα χορηγεί ειδικά κίνητρα σε καταστήματα επιτόπιας κατανάλωσης ώστε να προσφέρουν σήματα και/ή υποκατηγορίες σημάτων σκωτσέζικου ουίσκι και τζιν της DIAGEO, ως προς τις ως άνω κατηγορίες σκευασμάτων.

Τα στρατηγικής σημασίας καταστήματα θα παραμένουν ελεύθερα να συνάπτουν συμφωνίες με τρίτους προμηθευτές για την παροχή υπηρεσιών pouring και θα έχουν την αποκλειστική ευχέρεια κατά πάντα χρόνο να επιλέξουν το σήμα τζιν και σκωτσέζικου ουίσκι που θα σερβίρουν σε σχέση με τις ανωτέρω κατηγορίες σκευασμάτων και, ως εκ τούτου, θα δύνανται, κατά την αποκλειστική τους ευχέρεια και με την επιφύλαξη του ως άνω περιορισμού σε σχέση με τα σήματα της DIAGEO, να σερβίρουν σήματα τζιν και σκωτσέζικου ουίσκι περισσότερων προμηθευτών είτε ταυτόχρονα, είτα διαδοχικά.

Επιπλέον, αναφορικά με τις υπηρεσίες marketing and visibility, η DIAGEO θα προσφέρει ανταλλάγματα ανά σήμα, για τρία (3), κατ’ ανώτατο όριο, είδη υπηρεσιών εμφάνισης και εικόνας. Τα καταστήματα επιτόπιας κατανάλωσης θα παραμένουν ελεύθερα κατά πάντα χρόνο να παρέχουν παραλλήλως οποιαδήποτε και όλες τις υπηρεσίες marketing and visibility σε οποιοδήποτε και όλα τα ανταγωνιστικά σήματα. Ειδικά σε σχέση με ορισμένα είδη υπηρεσιών marketing and visibility (υπηρεσία menu maker, καθεστώς καταλόγου cocktail και υπηρεσίες στρωσίματος τραπεζιού), τα σήματα και/ή τα κοκτέιλ DIAGEO (κατά περίπτωση) που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του καταστήματος, καθώς και ο αριθμός των τραπεζιών, στα οποία θα τοποθετείται φιάλη σκωτσέζικου ουίσκι ή τζιν, σήματος DIAGEO, δεν θα υπερβαίνουν αντιστοίχως το 50% όλων των σημάτων και/ή των κοκτέιλς, ανά κατηγορία τζιν, σκωτσέζικου ουίσκι και RTDs/Premix (κατά περίπτωση), που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, και όλων των τραπεζιών που προορίζονται για το σερβίρισμα ποτών στο κατάστημα επιτόπιας κατανάλωσης.

Τόσο στην περίπτωση των υπηρεσιών pouring όσο και στην περίπτωση των υπηρεσιών marketing and visibility, οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της DIAGEO και των καταστημάτων επιτόπιας κατανάλωσης δεν θα υπερβαίνουν σε διάρκεια τους δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες και θα μπορούν να καταγγελθούν από τα καταστήματα επιτόπιας κατανάλωσης για οποιοδήποτε λόγο ή και χωρίς λόγο με πρότερη έγγραφη τρίμηνη ειδοποίηση. Επιπρόσθετα, κάθε αντάλλαγμα που θα καταβάλλεται από την DIAGEO έναντι της παροχής υπηρεσιών pouring και/ή υπηρεσίες marketing and visibility θα είναι εξατομικευμένο ανά κατηγορία και/ή υπο-κατηγορία σήματος και ανά ειδικότερη υπηρεσία και καθοριζόμενο με αντικειμενικά κριτήρια. Επίσης, η χορηγούμενη αμοιβή θα συναρτάται αποκλειστικά και μόνο με την παροχή ή μη των συμφωνηθεισών υπηρεσιών ανά κατηγορία και/ή υποκατηγορία σήματος και ανά ειδικότερη υπηρεσία, δεν θα συνδέεται με την αγορά συγκεκριμένων ποσοτήτων ή την επίτευξη ποσοτικών ή άλλων στόχων εκ μέρους των καταστημάτων επιτόπιας κατανάλωσης και θα παρακρατείται μόνο αν οι συμφωνημένες υπηρεσίες ανά κατηγορία και/ή υποκατηγορία σήματος δεν παρασχεθούν ή αν άλλως επιτρέπεται υπό το ελληνικό δίκαιο.

Η DIAGEO δεσμεύτηκε να υιοθετήσει τις ανωτέρω αρχές για μια περίοδο πέντε (5) ετών από την 31-01-2020. Η απόφαση της Ε.Α. περί της αποδοχής των δεσμεύσεων δεν διαλαμβάνει οριστική κρίση της Ε.Α. ως προς τη διαπίστωση ή μη παράβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω δεσμεύσεις, η Ε.Α. δύναται να επιβάλει τα προβλεπόμενα στο νόμο πρόστιμα.

 

Οι καταγγελίες που χρόνιζαν

Για τις πρακτικές της συγκεκριμένης εταιρείας υπήρξαν και στο παρελθόν επώνυμες καταγγελίες, οι οποίες ωστόσο μετά από πολύχρονη παραμονή στα… συρτάρια της Ε.Α. τελικά απορρίπτονταν! Όπως για παράδειγμα η καταγγελία για παραβιάσεις του ανταγωνισμού από την εταιρεία «Δ.Γ.Κουτσοδήμος ΑΕ» κατά της DIAGEO από το γραφείο Στεφανίδη. Κάπως έτσι απορρίφθηκε και η καταγγελία της ΝΕΚΤΑΡ Α.Ε. κατά της ίδιας εταιρείας μετά από 7 χρόνια. Το προσεχές διάστημα και συγκεκριμένα στις 11 Φεβρουαρίου, θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών η προσφυγή της «Δ.Γ. Κουτσοδήμος ΑΕ» με  αρ. πρ. 1290/2018 κατά της 5/2018 απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο εταιρείες μετά και την απόφαση της Ε.Α. σκοπεύουν να επανακαταθέσουν τις καταγγελίες με πρόσθετα στοιχεία ενώ θα προσφύγουν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.  

ΣΧΟΛΙΑ